Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包

Gucci最具辨识性的两种标志 — GG图案和织带精心搭配制作。此款胸袋皮夹采用GG Supreme高级人造帆布打造,配以品牌织带条纹。
米色/乌木色GG Supreme高级人造帆布
棕色皮革细节
红绿织带
手绘镶边
12个卡片隔层和4个钞票隔层
ID窗口
打开时尺寸:8厘米(宽) x 17.8厘米(高)
闭合时尺寸:9厘米(宽) x 17.8厘米(高) x 3厘米(深)
Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包 Gucci 408836 饰织带高级人造帆布长款钱夹钱包

发表评论

登录后才能评论
返回顶部